Επαγγελματική Αφρογαλιέρα για ζεστό και κρύο θαυμαστικό Αφρόγαλα

 

Περιγραφή

Miracle milk foam on demand hot and cold
Miracle milk foam on demand

Miracle milk foam on demand hot and cold

Your Benefits

 • quality: solid and liquid foam, optimal milk temperature
 • simultaneous preparation of milk and coffee:
  less waiting time for customers
 • hot and cold milk foam
 • automatic milk: all products perfectly prepared by any employee
 • latte art: perfect milk on demand – hot & cold
 • trend products: quick delivery in all sizes
  = ANY MILK, ANY TIME, BY ANYONE FOR MORE SALES

Your savings

 • reduced staff costs and barista working hours
  COST AND TIME SAVINGS
 • lower milk consumption
  LESS SPILLAGE
 • less technical costs and cleaning service
  SAVE MONEY

HOT AND COLD FOAM = MORE VARIETY = MORE PROFIT FOR YOU