I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι ακόλουθοι συμβατικοί όροι εφαρμόζονται για την αποστολή προϊόντων και εμπορευμάτων της SOLINO και λοιπών υπηρεσιών σε όλα τα συναφθέντα συμβόλαια μεταξύ της SOLINO και των πελατών και αγοραστών της που φέρουν την ιδιότητα του επιχειρηματία. Καθοριστική είναι η έκδοση που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή της σύναψης συμβολαίου. Όλες οι συμφωνίες που ρυθμίζονται μεταξύ της SOLINO και του πελάτη στο πλαίσιο των συμβολαίων πώλησης ή λοιπών συμβολαίων, καταγράφονται εγγράφως στο συμβόλαιο, στους παρόντες όρους και στη βεβαίωση παραγγελίας της SOLINO. Αποκλίνουσες, αντίθετες ή συμπληρωματικές γενικές επιχειρηματικές σχέσεις δεν αποτελούν μέρος του συμβολαίου, εκτός και αν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση για την ισχύ τους. Υπό την έννοια αυτών των όρων συναλλαγών, επιχειρηματίες αποτελούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές προσωπικές εταιρίες, με τις οποίες συνάπτονται επιχειρηματικές σχέσεις και οι οποίες ενεργούν ασκώντας την επαγγελματική ή μη μισθωτή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

II. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Οι προσφορές της SOLINO δεν είναι δεσμευτικές, εκτός και εάν έχουν χαρακτηριστεί ρητά ως δεσμευτικές από την SOLINO. Απεικονίσεις και σχέδια σε πληροφοριακά δελτία, καταλόγους, εγκυκλίους, αγγελίες, μη δεσμευτικές προσφορές καθώς και λοιπά έγγραφα, τα οποία ανήκουν στις μη δεσμευτικές προσφορές της SOLINO, παραμένουν στην ιδιοκτησία της SOLINO και είναι μόνο κατά προσέγγιση δεσμευτικές, εφόσον δεν έχουν χαρακτηριστεί ρητά ως δεσμευτικές από την SOLINO. Η παραγγελία του πελάτη μπορεί να ανατεθεί προφορικά σε κάποιον από τους συνεργάτες της SOLINO, όπως επίσης γραπτώς, μέσω φαξ ή μέσω email.
Η παραγγελία του πελάτη αποτελεί δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη συμβολαίου αγοράς σχετικά με το εμπόρευμα/τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν. Η SOLINO θα προβεί σε άμεση επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας γραπτώς, μέσω φαξ ή μέσω email. Η βεβαίωση παραλαβής δεν αποτελεί ακόμα τη δεσμευτική αποδοχή της παραγγελίας. Η σύναψη του συμβολαίου διεκπεραιώνεται μόνο με τη βεβαίωση παραγγελίας, η οποία αποστέλλεται επίσης γραπτώς, μέσω φαξ ή μέσω email, ή με την αποστολή της βεβαίωσης αποστολής ή την παράδοση του εμπορεύματος. Η SOLINO δικαιούται να αποδεχτεί την προσφορά σύναψης συμβολαίου που περιέχεται στην παραγγελία εντός δύο εβδομάδων. Ισοδυναμεί με αποδοχή, όταν η SOLINO παραδίδει στον πελάτη τα παραγγελθέντα εμπορεύματα εντός της προθεσμίας αυτής. Η SOLINO δικαιούται να μην κάνει αποδεκτή την παραγγελία ενδεχομένως μετά από έλεγχο της φερεγγυότητας του πελάτη. Σε περίπτωση μη ορθής ή μη κανονικής διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων η σύναψη του συμβολαίου γίνεται με την επιφύλαξη της μη ή μόνο μερικής παροχής Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που η μη παράδοση εκ μέρους της SOLINO είναι δικαιολογημένη. Η SOLINO θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συγκέντρωση του εμπορεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση το αντάλλαγμα επιστρέφεται άμεσα, εάν έχει ήδη καταβληθεί. Σε περίπτωση της μη διαθεσιμότητας ή της μερικής διαθεσιμότητας του εμπορεύματος ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα.

III ΤΙΜΕΣ/OΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι τιμές της SOLINO ισχύουν χωρίς Φ.Π.Α. και έξοδα μεταφοράς, εφόσον δεν έχει γίνει καμία διαφορετική ρητή συμφωνία με τον πελάτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα συσκευασίας. Ευρωπαϊκές παλέτες και λοιπά μέσα αποστολής παραμένουν στην ιδιοκτησία της SOLINO. Προκύπτουν πρόσθετα έξοδα μεταφοράς. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό με τον πελάτη, το ποσό είναι πληρωτέο χωρίς έκπτωση, 50% προκαταβολή  κατά την παραγγελία, καί 50%  μέ την παραλαβή του τιμολογίου από τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή, η SOLINO διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει αναλογικά, με έναρξη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τόκους σε ύψος 8 % πάνω από το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Επιφυλάσσεται η απόδειξη μεγαλύτερης ζημίας μέσω της SOLINO. Ακόμα και αν προβάλλονται ενστάσεις για κατασκευαστικά ελαττώματα ή ανταπαιτήσεις, ο πελάτης διαθέτει δικαίωμα συμψηφισμού, μόνο όταν οι ανταπαιτήσεις έχουν οριστεί τελεσίδικες, έχουν αναγνωριστεί από την SOLINO ή είναι αδιαμφισβήτητες. Ο πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα παρακράτησης, μόνο εφόσον η ανταπαίτησή του στηρίζεται στο ίδιο συμβόλαιο αγοράς.
Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, από τον πελάτη, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται!

IV ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης και η διάρκεια παροχής αποτελούν αποκλειστικά μη δεσμευτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που η SOLINO δεν μπορεί να τηρήσει μια ρητά καθορισμένη προθεσμία ή καθυστερήσει για οποιουσδήποτε λόγους με δική της υπαιτιότητα, ο πελάτης ορίζει προσήκουσα συμπληρωματική προθεσμία, ξεκινώντας από την ημέρα της παραλαβής της γραπτής ειδοποίησης περί καθυστέρησης από την SOLINO ή σε περίπτωση προθεσμίας που έχει οριστεί ημερολογιακά, μεταθέτοντάς τη μετά τη λήξη αυτής. Αν η συμπληρωματική αυτή προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών η SOLINO ευθύνεται, όταν ένα συμβόλαιο αποτελεί προθεσμιακή συναλλαγή ή όταν ο πελάτης δικαιούται να επικαλεστεί παύση ενδιαφέροντος στην εκπλήρωση του συμβολαίου εξαιτίας της καθυστέρησης στην παράδοση εκ μέρους της SOLINO. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση, η SOLINO ευθύνεται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις έναντι του πελάτη και αγοραστή μόνο, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται στη μη τήρηση από την SOLINO των συμβατικών όρων εκ προθέσεως ή εκ βαριάς αμελείας. Η υπαιτιότητα των αντιπροσώπων ή βοηθών εκπλήρωσης της SOLINO καταλογίζεται στην ίδια. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση στην παράδοση δεν οφείλεται στην αθέτηση του συμβολαίου εκ προθέσεως ή εκ βαριάς αμελείας από την SOLINO, η ευθύνη της περιορίζεται σε προβλέψιμη, υπό κανονικές συνθήκες επερχόμενη ζημία. Εάν η καθυστέρηση στην παράδοση που καταλογίζεται στην SOLINO οφείλεται σε υπαίτια παράβαση μιας ουσιαστικής ή κύριας συμβατικής υποχρέωσης, τότε σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ευθύνεται η SOLINO. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη αποζημίωσης περιορίζεται σε προβλέψιμη, υπό κανονικές συνθήκες επερχόμενη ζημία. Η SOLINO έχει δικαίωμα μερικής αποστολής και μερικών παροχών, εφόσον κάτι τέτοιο είναι ανεκτό για τον πελάτη.

V. ΕΓΓΥΗΣΗ/ΕΥΘΥΝΗ
Εφόσον υπάρχει ελάττωμα στο εμπόρευμα καταλογιστέο στην SOLINO, τότε αυτή δικαιούται και υποχρεούται για μεταγενέστερη εκπλήρωση, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων του πελάτη να προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης ή να μειώνει την τιμή αγοράς, εκτός και αν η SOLINO δικαιούται εκ νόμου την άρνηση της μεταγενέστερης εκπλήρωσης. Ο πελάτης παρέχει προσήκουσα προθεσμία μεταγενέστερης εκπλήρωσης στην SOLINO. Η μεταγενέστερη εκπλήρωση μπορεί να διεξαχθεί κατ’ επιλογή της SOLINO, επιδιορθώνοντας το ελάττωμα ή παραδίνοντας νέο εμπόρευμα. Στη διάρκεια της μεταγενέστερη εκπλήρωσης αποκλείεται η μείωση της τιμής αγοράς ή η υπαναχώρηση από το συμβόλαιο εκ μέρους του πελάτη και αγοραστή. Μετά από τη δεύτερη μάταιη προσπάθεια η επισκευή θεωρείται ανεπιτυχής. Σε περίπτωση που αποτύχει η μεταγενέστερη εκπλήρωση, ο αγοραστής δικαιούται να απαιτήσει τη μείωση της τιμής αγοράς (έκπτωση) ή να καταγγείλει το συμβόλαιο. Ο αγοραστής μπορεί να απαιτήσει αξιώσεις αποζημίωσης εξαιτίας ελαττώματος με τους ακόλουθους όρους, μόνο όταν η μεταγενέστερη εκπλήρωση αποτύχει. Το δικαίωμα του αγοραστή για απαίτηση περαιτέρω αξιώσεων αποζημίωσης υπό τους ακόλουθους όρους μένει ανέπαφο. Βάσει νόμου η SOLINO ευθύνεται απεριόριστα για περιπτώσεις αφαίρεσης ζωής, σωματικής κάκωσης και βλαβών της υγείας, οι οποίες προκαλούνται από την εξ αμελείας ή εκ προθέσεως παράβαση του συμβολαίου από την ίδια, τους νόμιμους εκπροσώπους της ή τους βοηθούς εκπλήρωσής της. Ευθύνεται, επίσης, για ζημίες, οι οποίες υπάγονται στην ευθύνη υπό την έννοια του νόμου περί ευθύνης του προϊόντος, καθώς και για όλες τις ζημίες που βασίζονται στην εκ προθέσεως ή εκ βαριάς αμελείας παράβαση του συμβολαίου ή εξαιτίας δόλου εκ μέρους της SOLINO, των νόμιμων εκπροσώπων της ή των βοηθών εκπλήρωσής της. Όταν η SOLINO παραδίδει μια εγγύηση ποιότητας ή/και εγγύηση διάρκειας για τα εμπορεύματα ή μέρη αυτών, τότε ευθύνεται και στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης. Για ελαττώματα που οφείλονται στην έλλειψη της εγγυημένης ποιότητας ή διάρκειας, αλλά δεν εμφανίζονται άμεσα στο εμπόρευμα, η SOLINO ευθύνεται μόνο, όταν ο κίνδυνος ενός τέτοιου ελαττώματος περιλαμβάνεται στην εγγύηση ποιότητας και στην εγγύηση διάρκειας. Η SOLINO ευθύνεται και για ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από απλή αμέλεια, εφόσον η αμέλεια αφορά την παράβαση σημαντικών συμβατικών όρων ή ενός κυρίου όρου. Το ίδιο ισχύει όταν ο πελάτης αντί της παροχής δικαιούται απαιτήσεις αποζημίωσης. Η SOLINO ευθύνεται, ωστόσο, μόνο σε περίπτωση που οι ζημίες συνδέονται με το συμβόλαιο με χαρακτηριστικό τρόπο ή είναι προβλέψιμες. Αποκλείεται η περαιτέρω ευθύνη της SOLINO ανεξάρτητα από τη νομική φύση της προβαλλόμενης αξίωσης. Αυτό ισχύει ειδικότερα και σε περίπτωση αποζημιώσεων από αδικοπραξίες ή απαιτήσεις για αντικατάσταση άδικων εξόδων αντί της παροχής. Σύμφωνα με το άρθρο ΙV, αριθμό 3 της παρούσας σύμβασης, η ευθύνη της SOLINO παραμένει ανέπαφη από το παραπάνω. Εφόσον η ευθύνη της SOLINO αποκλείεται ή είναι περιορισμένη, τότε αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, εργαζομένων, συνεργατών, εκπροσώπων και βοηθών εκπλήρωσής της.

VI. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η SOLINO επιφυλάσσεται του δικαιώματος ιδιοκτησίας του εμπορεύματος μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων μιας τρέχουσας συναλλαγής, εφόσον ο πελάτης φέρει την ιδιότητα του επιχειρηματία. Εάν ο πελάτης φέρει την ιδιότητα του καταναλωτή, η SOLINO επιφυλάσσεται του δικαιώματος ιδιοκτησίας του εμπορεύματος μέχρι την πλήρη καταβολή του ποσού αγοράς. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί και εγγράφως την SOLINO για όλες τις παρεμβάσεις τρίτων, ιδίως στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και λοιπών παραβιάσεων της ιδιοκτησίας της. Ο πελάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει όλες τις ζημίες και τα έξοδα προς την SOLINO που δημιουργούνται από την παράβαση της συγκεκριμένης υποχρέωσης και από τα αναγκαία μέτρα παρέμβασης ενάντια στην παρέμβαση τρίτων. Όταν ο πελάτης αθετεί το συμβόλαιο, ιδίως όταν ο πελάτης αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις πληρωμής παρά σχετικής όχλησης εκ μέρους της SOLINO, η SOLINO μπορεί να υπαναχωρήσει από το συμβόλαιο μετά από προηγούμενη προσήκουσα προθεσμία και να απαιτήσει την έκδοση των εμπορευμάτων που βρίσκονται ακόμα στην ιδιοκτησία της. Η παραλαβή των εμπορευμάτων από την SOLINO αποτελεί υπαναχώρηση από το συμβόλαιο. Ο πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα μεταφοράς που προκύπτουν. Η κατάσχεση του εμπορεύματος από την SOLINO αποτελεί πάντα υπαναχώρηση από το συμβόλαιο. Η SOLINO διαθέτει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των εμπορευμάτων μετά από την επιστροφή τους. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση συνυπολογίζονται στις οφειλές του πωλητή – αφαιρουμένων των αντίστοιχων εξόδων εκμετάλλευσης. Ο επιχειρηματίας διαθέτει το δικαίωμα να εκποιήσει το εμπόρευμα μέσω κανονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παραχωρεί ήδη από τώρα στην SOLINO όλες τις απαιτήσεις στο ύψος του τιμολογίου, οι οποίες προκύπτουν έναντι σε κάποιον τρίτο από τη μεταπώληση. Η SOLINO κάνει δεκτή την παραχώρηση. Μετά την παραχώρηση ο επιχειρηματίας διαθέτει εξουσιοδότηση για την είσπραξη της απαίτησης. Ο πωλητής επιφυλάσσεται να εισπράξει ο ίδιος την απαίτηση, μόλις ο επιχειρηματίας αδυνατεί να συμμορφωθεί κανονικά στις υποχρεώσεις πληρωμής ή καθυστερήσει στην καταβολή της πληρωμής. Κατόπιν απαίτησης του πελάτη, η SOLINO υποχρεούται να αποδεσμεύσει τις εγγυήσεις που δικαιούται τόσο, ώστε η αξία ρευστοποίησης των εγγυήσεων της SOLINO να υπερβαίνει την προς ασφάλιση απαίτηση περισσότερο από 10 %. Η επιλογή των προς αποδέσμευση εγγυήσεων εναπόκειται στην SOLINO.

VII. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο κίνδυνος της τυχαίας καταστροφής και της τυχαίας χειροτέρευσης του εμπορεύματος μεταβιβάζεται στον επιχειρηματία σε περίπτωση επιχειρήσεων με την παράδοση, σε περίπτωση της πώλησης εξ αποστάσεως με την παράδοση του εμπορεύματος στην μεταφορική εταιρία, τον μεταφορέα ή σε άλλο άτομο ή οργανισμό που εκτελεί την αποστολή. Ενδεχόμενη καθυστέρηση αποδοχής από πλευράς του πελάτη ισοδυναμεί με παράδοση.

VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ρυθμίζονται αποκλειστικά σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει. Η εφαρμογή του ενιαίου νόμου για τη διεθνή πώληση κινητών αντικειμένων, καθώς και του νόμου για τη σύναψη διεθνών συμβολαίων πώλησης για κινητά αντικείμενα αποκλείεται. Τόπος εκπλήρωσης και αρμοδίων δικαστηρίων ορίζεται σύμφωνα με την έδρα της SOLINO. Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις του παρόντος συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών, ακυρώνονται εν μέρει ή εν όλω, τότε η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων παραμένει ανέπαφη. Η εν μέρει ή εν όλω άκυρη ρύθμιση θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια ρύθμιση, της οποίας η οικονομική απόδοση να πλησιάζει όσο το δυνατόν αυτήν της άκυρης ρύθμισης.

Τρόποι πληρωμής για πώληση αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση.

1. πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (μέθοδος αντικαταβολής)
Εξοφλείστε την παραγγελία σας με την παράδοση της, στο χώρο σας.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, από 03.01.2012 παραστατικά αξίας άνω των 1.500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 3.000€ προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:
Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό

2. παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στο κατάστημα.

3. πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.
Εάν δεν έχετε πιστωτική κάρτα ή αν δεν μπορείτε εύκολα να βρίσκεστε στο σπίτι τις ώρες που παραδίδουμε, μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

4. πληρωμή μέ πιστωτική κάρτα.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.solino.gr δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express και Diners. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες από τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου.

Στη (secure) φόρμα παραγγελίας συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της και τράπεζα έκδοσης). Οι κάτοιχοι καρτών American Express θα πρέπει να συμπληρώσουν και την ημερομηνία έναρξης.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Για παραλαβή από κατάστημα θα πρέπει ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας να προσκομίσει την πιστωτική του κάρτα και την ταυτότητά του. Το ίδιο ισχύει και αν παραγγέλνετε για λογαριασμό εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση η κάρτα θα πρέπει να είναι εταιρική και το όνομα του παραλαβόντος να αναγράφεται στην κάρτα.

Επιστροφές προϊόντων
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Solino.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.) και
β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την Solino.gr. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 20 ημερών από την ημέρα της παράδοσης.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ) και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 20 ημερών τότε η Solino.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της Solino.gr.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα
– το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
– το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)

Συγκεκριμένα:

– Στην περίπτωση που κάποιο είδος που παραλάβατε είναι προβληματικό μπορείτε να φέρετε/στείλετε το προιόν στο Solino.gr Service, όπου επιβαρύνεστε το κόστος της μεταφοράς. Εφόσον το προιόν εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, το αντικαθιστούμε αμέσως δωρεάν
– Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος είδος, σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος
– Στην περίπτωση που δε σας κάνει, μπορείτε να το αλλάξετε μέσα σε 20 ημέρες (με την πλήρη συσκευασία του), αναλαμβάνοντας το κόστος της μεταφοράς του.